Όροι Χρήσης


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ BOOMS

Τελευταία Ενημέρωση: Ιούλιος 2016

ΕΝΝΟΙΕΣ

Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS: ο διαδικτυακός τόπος που παρέχεται από τη «BOOMS Ι.Κ.Ε.» με έδρα την Καλλιθέα οδό Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 312, Τ.Κ. 176 73, Α.Φ.Μ 800690033, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, αριθμό τηλ. 210 9931000, FAX 210 9937576, e-mail support@booms.gr, website www.booms.gr  (εφεξής καλούμενη «BOOMS») ώστε οι Προμηθευτές/Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις να παρέχουν Προγράμματα Επιβράβευσης.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/Προμηθευτές: οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα Επιβράβευσης BOOMS.

Προγράμματα Επιβράβευσης: τα προγράμματα επιβράβευσης που παρέχουν οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις σε Μέλη BOOMS.  Κατά τα Προγράμματα αυτά τα Μέλη BOOMS συλλέγουν Πόντους κάθε φορά που κάνουν αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Οι Πόντοι που συλλέγονται από τα Μέλη εξαργυρώνονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους, όπως εκάστοτε ισχύουν, και σύμφωνα με τους όρους κάθε Συνεργαζόμενης Επιχείρησης.

Μέλος BOOMS: οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος πελάτης των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων που εγγράφεται στις υπηρεσίες BOOMS όπως αυτές αναγράφονται στους παρόντες όρους, τους οποίους και έχει αποδεχτεί όπως εκάστοτε ισχύουν και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.booms.gr .

Κάρτα BOOMS: Η κάρτα που εκδίδεται από τη BOOMS και διανέμεται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/Προμηθευτές στους ενδιαφερόμενους πελάτες τους. Η κάρτα φέρει το λογότυπο/διακριτικό γνώρισμα «BOOMS» και η χρήση της διέπεται από τους παρακάτω όρους.

Κάτοχος Κάρτας BOOMS: ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας BOOMS που έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης.

Πόντοι: ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις υπολογίζουν την αξία της καταναλωτικής κίνησης κάθε Μέλους με σκοπό την επιβράβευσή του για τη συχνή αγορά/χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Προνόμια/Επιβραβεύσεις: τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις στα Μέλη BOOMS ως επιβράβευση των τελευταίων για τη συχνή αγορά ή/και χρήση προϊόντων ή/και υπηρεσιών από αυτές.

Όροι Χρήσης: οι παρόντες όροι χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η συμμετοχή στις υπηρεσίες BOOMS είναι εθελοντική και διαθέσιμη σε όλα τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών και με έγκυρη διεύθυνση Ελλάδας. Κάθε χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν.

Κάθε κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της BOOMS και ο Κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση. Σε αυτήν την περίπτωση οι Πόντοι θα λήξουν αυτόματα και άρα δεν θα είναι εξαργυρώσιμοι.

Ο Κάτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της Κάρτας και η BOOMS δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή φθοράς της λόγω κακής χρήσης.

Η Κάρτα Μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.

Η Κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο Κάτοχος με την εμφάνιση της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει Προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Σε καμία περίπτωση η Κάρτα, ο αριθμός των Πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης, δώρου ή επιστροφής δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.

Το Μέλος κατανοεί ότι η BOOMS λειτουργεί μόνον ως διαμεσολαβητής και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε αποκτά κανένα δικαίωμα, τίτλο ή έννομο συμφέρον επί των Επιβραβεύσεων/Προνομίων. Οι Επιβραβεύσεις/Τα Προνόμια παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις απευθείας στα Μέλη. Ο τρόπος συλλογής και εξαργύρωσης Πόντων μπορεί να διαφέρει σε κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση ανάλογα με τη διακριτική ευχέρεια της τελευταίας. Όταν ένα Μέλος χρησιμοποιήσει ή αποκτήσει οποιοδήποτε από τα Προνόμια που παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, η παροχή ή/και άσκηση αυτού του Προνομίου θα διέπεται από τους όρους και κανονισμούς της εκάστοτε Συνεργαζόμενης Επιχείρησης που το προσφέρει. Λεπτομέρειες για τους όρους συλλογής και εξαργύρωσης Πόντων σε κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση αναρτώνται στην ιστοσελίδα της BOOMS.

Μοναδική υποχρέωση του Μέλους BOOMS προκειμένου να απολαύσει τα Προνόμια των Προγραμμάτων Επιβράβευσης είναι η επίδειξη της προσωπικής Κάρτας Μέλους ή του προσωπικού barcode ή η αναφορά του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου.

Κατά την επίδειξη της Κάρτας Μέλους, η BOOMS δε φέρει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε οποιονδήποτε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο Κάτοχος/Το Μέλος δηλώνει ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι πλήρη και ακριβή και ότι σε περίπτωση τροποποίησής τους αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει άμεσα την BOOMS τροποποιώντας τα εντός της web ή mobile εφαρμογής BOOMS.

Τα Προνόμια παρέχονται στο Μέλος για όσο χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες BOOMS και τα Προγράμματα Επιβράβευσης  βρίσκονται σε ισχύ. Η εταιρία BOOMS και οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις διατηρούν κάθε δικαίωμα –και άρα το Μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της BOOMS - να μεταβάλλουν αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική τους ευχέρεια και γενικά να τροποποιούν μονομερώς ή ακόμα και να τερματίσουν τις υπηρεσίες BOOMS και τα Προγράμματα Επιβράβευσης των αγορών με προηγούμενη ειδοποίηση του Μέλους μέσω της ιστοσελίδας της www.booms.gr ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της BOOMS μέσο. Η BOOMS διατηρεί επίσης το δικαίωμα –και άρα το Μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της BOOMS - να τροποποιεί τη λίστα των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Μελών καθώς και να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί λογαριασμούς Μελών.

Η BOOMS διατηρεί το δικαίωμα – και άρα το Μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της BOOMS - να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Μελών. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των Όρων Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των όρων θα αναρτάται κάθε φορά στην αρχή της σελίδας. 

Ο χρήστης των υπηρεσιών BOOMS αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Θα αποφεύγει επίσης κάθε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Δεσμεύεται παράλληλα ότι δε θα προσπαθήσει να κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή ακόμη και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, η BOOMS διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του παρανομούντος, προβαίνοντας παράλληλα σε κάθε από το νόμο προβλεπομένη ενέργεια. Διεκδίκηση αποζημίωσης από την BOOMS για κάθε ζημία που προκαλείται από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του χρήστη δεν αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους μέσω e-mail ή με τη βοήθεια των social media σχετικά με τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

H BOOMS και οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του Μέλους μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν το Μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να τροποποιήσει τις προτιμήσεις του στη web ή mobile εφαρμογή της BOOMS.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του www.booms.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της BOOMS. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στην ιστοσελίδα της μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

 Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, σήματα υπηρεσιών, η επωνυμία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα, η Κάρτα Μέλους, οι εφαρμογές διαχείρισης αυτής και ο,τιδήποτε άλλο περιέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία www.booms.gr  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της BOOMS. Απαγορεύεται στον χρήστη/επισκέπτη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με την εγγραφή του στις υπηρεσίες BOOMS το Μέλος παρέχει τη συγκατάθεσή του στη BOOMS να χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της BOOMS, την οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πράξεις/Παραλείψεις Προμηθευτών: Η BOOMS δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις των Συνεργαζόμενων με αυτήν Επιχειρήσεων. Δε συμμετέχει με κανένα τρόπο στις πραγματοποιούμενες συναλλαγές. Η ευθύνη της περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο ρόλο της να προβάλλει τα Προγράμματα Επιβράβευσης των Προμηθευτών/Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η εταιρεία επ’ ουδενί ευθύνεται για τους κινδύνους που συνδέονται με τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημίες που απορρέουν από αυτές. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, η BOOMS δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που Συνεργαζόμενη Επιχείρηση αθετήσει κάποια υπόσχεση για δώρο, έκπτωση, δωροεπιταγή ή επιστροφή χρημάτων ή δεν τηρήσει τη διαδικασία συλλογής και εξαργύρωσης Πόντων. Η BOOMS δε φέρει καμία ευθύνη για φθορά ή ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από την παροχή ή μη Επιβραβεύσεων/Προνομίων αφού πάροχοι των Επιβραβεύσεων/Προνομίων αυτών είναι οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Η BOOMS δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις παραλείψουν, καθυστερήσουν ή την ενημερώσουν λανθασμένα για την συλλογή ή εξαργύρωση Πόντων από τον Κάτοχο/Μέλος. Η BOOMS δε φέρει καμία ευθύνη για φθορά ή ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από τον τερματισμό ή την τροποποίηση των όρων των Προγραμμάτων Επιβράβευσης από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις.

Επικοινωνία με τρίτους: Η BOOMS δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που ενδέχεται να διαφημίζονται ή να εμφανίζεται ο σύνδεσμος (link) του ιστότοπού τους στο www.booms.gr και τη mobile εφαρμογή BOOMS και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η BOOMS δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή και χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η BOOMS σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Περιεχόμενα ιστοσελίδας και εφαρμογής: Η BOOMS, ως πάροχος υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου των προσφορών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Ωστόσο, δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, η BOOMS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, νομιμότητα και την ποιότητα ενημερωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα της. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένων BOOMS στα οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Τα περιεχόμενα του www.booms.gr και της mobile εφαρμογής BOOMS παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Η BOOMS δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η BOOMS.

Δεν βαρύνει την BOOMS η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

Ανωτέρα Βία: Η BOOMS δε φέρει καμία ευθύνη για φθορά ή ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από τη μη τήρηση των εντός του παρόντος υποχρεώσεών της για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου της/ανωτέρας βίας.

 

Εάν τα τμήματα ή οι επιμέρους όροι αυτής της δήλωσης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νομικά ορθά, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων τμημάτων παραμένουν ανεπηρέαστα.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των σελίδων, υπηρεσιών και εφαρμογών BOOMS, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο ενώ οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της BOOMS και του Μέλους BOOMS. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η BOOMS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους εν λόγω όρους και οι αλλαγές αυτές θα θεωρούνται ισχύουσες άμεσα από τη στιγμή δημοσίευσής τους στο www.booms.gr

Το Μέλος BOOMS